• lv
 • ru

Porto

Ražošanas loģistikas darbinieks

Profesionālās tālākizglītības programma

Ražošanas loģistikas darbinieks

Pieteikšanās no 2020. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim!

 

Vieta: Profesionāla vidusskola “VICTORIA” Rīga (Meža iela 3) 
Mācību apjoms: 960 stundas 
Mācību ilgums:9 mēneši 
Iegūstamais dokuments:  Profesionālās kvalifikācijas apliecība 
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:  Vidējā izglītība vai arodizglītība 
Mācību maksa: 61 EUR (5% no pilnās studiju maksas 1220 EUR, Eiropas Savienības fondi) 
Profesionālās izglītības ieguves forma: neklātiene modulārā apmācībā

Izglītības programmas apjoms stundās

 

Stundu skaits

Klātiene

Tālmācība

Kopā

Teorija

168

162

330

Prakse

 

240

240

Praktiskās mācības

120

264

384

Patstāvīgais darbs

 

 

 

Pārbaudījums

6

 

6

Kopā

294

666

960

 

         

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot ražošanas loģistikas darbiniekus, kuru darbība paredz loģistikas un ražošanas  loģistikas uzdevumu izpildi.

               

Programmas uzdevumi:

Apgūt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:

 • Spēja apzināt ražošanas procesā nepieciešamo materiālu daudzumu atbilstoši ražošanas plānam
 • Spēja apzināt ražošanas procesā nepieciešamo materiālu daudzumu atbilstoši ražošanas plānam
 • Spēja apzināt optimālā iepirkuma daudzuma aprēķinos iekļauto rādītāju atbilstību iepirkuma dokumentiem un datu kvalitāti, neatbilstību gadījumā veicot izmaiņas noliktavas uzskaites sistēmā
 • Spēja plānot un izstrādāt ražošanas materiālu piegādes plānu un komunicēt ar piegādes ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem
 • Spēja organizēt ražošanas materiālu piegādi atbilstoši ražošanas plānam, sabalansējot ražošanas plānu ar piegādes termiņiem.
 • Spēja uzraudzīt ražošanas materiālu piegādes procesu atbilstoši materiālu piegādes plānam
 • Spēja apstrādāt ienākošo ražošanas materiālu pavaddokumentus, izvērtējot tajos ietverto informāciju.
 • Spēja pārbaudīt ienākošo ražošanas materiālu atbilstību pavaddokumentiem, kvalitātei un īpašām piegādes prasībām.
 • Spēja nodrošināt ražošanas materiālu marķēšanu.
 • Spēja organizēt ražošanas materiālu izvietošanu noliktavā, lietojot kraušanas tehniku.
 • Spēja nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem ražošanas materiāliem atbilstoši plānam.
 • Spēja noteikt esošo ražošanas materiālu faktisko daudzumu un potenciāli izmantojamos krājumus, pielietojot dažādas metodes.
 • Spēja inventarizēt ražošanas materiālu atlikumus, ievadot datus atbilstoši uzņēmumā noteiktām krājumu inventarizācijas prasībām
 • Spēja veikt inventarizācijas procesa laikā atklāto bojāto vai neatbilstošo materiālu uzskaiti atbilstoši uzņēmuma noteiktajam inventarizācijas nolikumam.
 • Spēja apzināt ražošanas procesā brāķēto produkciju un ražošanas atlikumus, tos apkopojot un uzskaitot
 • Spēja veikt ražošanas procesā brāķētās produkcijas, norakstīto materiālu un ražošanas materiālu atlikumu savākšanu, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus.
 • Spēja nodot brāķēto un neatbilstošo produkciju utilizēšanai, piemērojot drošus darba paņēmienus un vides aizsardzības prasības
 • Spēja nodrošināt ražošanas procesā brāķētās produkcijas, norakstīto materiālu un ražošanas materiālu atlikumu utilizācijai nepieciešamo dokumentu veidu sagatavošanu un aizpildīšanu
 • Spēja nodrošināt ražošanas materiālu uzglabāšanu atbilstoši uzņēmumā izstrādātam uzglabāšanas plānam
 • Spēja ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus ražošanas procesu nodrošināšanā.

Studiju kursa apraksts

Mācību grafiks