• lv
 • ru

Porto

Noliktavas darbinieks

Profesionālās tālākizglītības programma

Noliktavas darbinieks

Pieteikšanās no 2020. gada 22. Septembra līdz 22. Oktobrim!

 

Vieta: Profesionāla vidusskola “VICTORIA” Rīga (Meža iela 3) 
Mācību apjoms: 640 stundas 
Mācību ilgums: 6 mēneši 
Iegūstamais dokuments:  Profesionālās kvalifikācijas apliecība 
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību:  Pamatizglītība 
Mācību maksa: 40 EUR (5% no pilnās studiju maksas 800 EUR, Eiropas Savienības fondi) 
Profesionālās izglītības ieguves forma: neklātiene modulārā apmācībā

Izglītības programmas apjoms stundās

 

 

Stundu skaits

Klātiene

Tālmācība

Kopā

Teorija

84

108

192

Prakse

 

240

240

Praktiskās mācības

92

110

202

Patstāvīgais darbs

 

 

 

Pārbaudījums

6

 

6

Kopā

182

458

640

         

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot noliktavas darbinieku, kurš atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus: preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, atbilstošu dokumentu noformēšanu un piedalās regulārā noliktavas apsekošanā.               

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas,  prasmes un kompetences:

 • iepazīties un izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus;
 • pārzināt noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku, noteikt kravai un darba uzdevumam atbilstošu vietu noliktavā un lietot atbilstošu iekārtu un tehniku;
 • pieņemt un izvietot preču kravu, novērtēt tās atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem;
 • noteikt kravas transporta veidu, izvēlēties un lietot tam atbilstošu iekraušanas un izkraušanas tehniku;
 • identificēt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus;
 • nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju;
 • identificēt un noformēt kravas dokumentus atbilstoši darba uzdevumam, aizpildīt nepieciešamās veidlapas;
 • lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas;
 • identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošā veidlapā;
 • identificēt kravas iepakojumu, tā atbilstību iepakojuma standartiem un nolasīt uz iepakojuma esošos apzīmējumus;
 • izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu un pakot kravu;
 • izvēlēties kravai atbilstošu marķējumu un marķēt to, marķēšanā ievērojot starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības;
 • regulāri piedalīties noliktavas apsekošanā, lietot kravas uzmērīšanas un temperatūras kontroles mērinstrumentus, janepieciešams, veikt kravas uzmērīšanu un temperatūras kontroli, nolasīt un fiksēt mērījumus;
 • saņemt uzdevumu un uzklausīt norādījumus;
 • sadarboties un sniegt informāciju kravas saņēmējam;
 • ievērot kravas un preču šķirošanas loģiku;
 • identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kurai ir beidzies realizācijas termiņš;
 • lietot specifisku datorprogrammatūru un ierīci preces koda nolasīšanai;
 • sazināties rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un vienā svešvalodā, t.sk. izmantojot mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju;
 • sakopt un uzturēt kārtībā darba vietu;
 • ievērot sanitārās un higiēnas normas;
 • ievērot profesionālās saskarsmes, profesionālās un vispārējās ētikas principus;
 • noteikt darba vietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties; ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un sniegt pirmo palīdzību;
 • izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus;
 • izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī veikt darba pienākumus, nekaitējot videi;
 • ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 • veikt darba pienākumus un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;
 • pašizglītoties un pilnveidot profesionālās kompetences.

Noliktavas darbinieks

Mūžizglītības un profesionālo kompetenču moduļi :

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1..līmenis)
 • Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
 • Kravu identificēšana
 • Kravu izvietošana noliktavā
 • Kravas sagatavošana pārvietošanai
 • Kravu apstrāde
 • Kravu pārvietošana noliktavā
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana
 • Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
 • Noliktavas darbinieka prakse
 • Noliktavas darbs ražošanas uzņēmumā
 • Noliktavas darbs tirdzniecības uzņēmumā