VIDEO operators
 • lv
 • ru

Porto

VIDEO operators

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «VIDEO operators»

Mācību programma "Vizuālās saziņas līdzekļu māksla"gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Video operators

Programmas  mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot video operatoru, kurš spēj veidot audiovizuālos darbus – filmas, video televīzijai un internetam, kā arī citām vajadzībām, uzņemoties atbildību par kadra kvalitāti, gan radoši sadarbojoties ar režisoru, vadošo operatoru/inscenētāju vai pasūtītāju, gan darbu veicot patstāvīgi, lai sagatavotu tehniski, mākslinieciski un saturiski kvalitatīvu video produktu.

Mācību programmā “VIDEO operators” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)
 • Fotografēšanas, filmēšanas, gaismošanas un skaņošanas pamatprocesi un darbu veidi
 • Radošās domāšanas attīstīšana
 • Vizuālā komunikācija
 • Audiovizuālā darba veidošanas pamatprocesi
 • Audiovizuālā darba skaņas ieraksts un apstrāde
 • Audiovizuālā darba skaņas ieraksts un apstrāde
 • Operatora darbs televīzijā
 • Audiovizuālā darba montāža un pēcapstrāde
 • Audiovizuālā darba scenogrāfijas izveide
 • Audiovizuālā darba scenogrāfijas izveide
 • Audiovizuālo projektu veidošana
 • Uzņēmējdarbība radošo industriju nozarē
 • Video operatora prakse
 • Aktuālo tehnoloģiju pielietošana filmēšanā
 • Multimediju dizaina elementu pielietošana audiovizuālajos darbos
 • Fotografēšana un foto apstrāde
 • Tiešraides interneta un TV vidē

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Izvērtēt doto filmēšanas uzdevumu, tā specifiku un nepieciešamos resursus.

2. Izprast filmēšanas specifiku atbilstoši darba videi un izveidot audiovizuālu stāstu.

3. Efektīvi plānot un veidot filmēšanas laika grafiku atbilstoši darba uzdevumam, plānot finanšu resursus un veikt aprēķinus atbilstoši filmēšanas specifikai un uzdevumam.

4. Apzināt nepieciešamo filmēšanas tehnikas vienību skaitu un novērtēt filmēšanas tehnikas kvalitāti atbilstoši filmēšanas specifikai un uzdevumam, sagatavot tehniskos līdzekļus filmēšanai.

5. Prognozēt un izvērtēt filmēšanas riskus un pieņemt situācijai atbilstošu lēmumu.

6. Plānot un organizēt filmēšanas procesu, sadarbojoties ar sadarbības partneriem un institūcijām.

7. Iekārtot filmēšanas laukumu un improvizēt filmēšanas darbību, lai radītu estētiski augstvērtīgu audiovizuālu attēlu, vienlaicīgi atbildīgi ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.

8. Novērtēt filmēšanas laukumu un sekot līdzi tajā esošajām norisēm, piemērojot telpas ģeometriju.

9. Izveidot augstvērtīgu kadra kompozīciju atbilstoši filmēšanas uzdevumam.

10. Analizēt darba saturu un radoši lietot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, lai radītu estētiski augstvērtīgu audiovizuālu attēlu.

11. Racionāli izvietot gaismas objektus un sabalansēt tos ar vidi, kā arī noteikt gaismas raksturu un daudzumu atbilstoši darba uzdevumam.

12. Izmantot dabiskos gaismas objektus kadrā un pēc vajadzības aizvietot dabisko gaismu ar mākslīgo gaismas avotu.

13. Lietot dažādu gaismas avotu krāsu temperatūras, lai radītu estētiski augstvērtīgu audiovizuālu attēlu.

14. Novērtēt gaismas avotu tehnisko stāvokli atbilstoši darba drošības noteikumiem.

15. Izvērtēt un lietot palīgierīces atbilstoši uzdevumam un darba drošības noteikumiem.

16. Precīzi iestatīt nepieciešamos kameras režīmus un nodrošināt kadra stabilitāti atbilstoši filmēšanas specifikai.

17. Sekot līdzi gaismas un krāsas izmaiņām un mainīt kameras iestatījumus atbilstoši filmēšanas specifikai un situācijai.

18. Noteikt skaņas ieraksta specifikas atšķirības un ierakstu iekārtu lietojumu atkarībā no filmēšanas uzdevuma.

19. Noteikt skaņas ieraksta iekārtu gatavību un atbilstību filmēšanas uzdevumam.

20. Izmantot skaņas ieraksta tehnoloģijas un to palīgierīces atbilstoši filmēšanas uzdevumam, kontrolēt skaņas līmeni un kvalitāti atbilstoši situācijai.

21. Izvērtēt skaņas iekārtu specifiku un noteikt vajadzīgos raidītāja un uztvērēja iestatījumus atbilstoši filmēšanas uzdevumam un situācijai.

22. Izmantot nepieciešamās montāžas datorprogrammas, lai radītu augstvērtīgu audiovizuālu galaproduktu.

23. Analizēt un atlasīt izejmateriālu atbilstoši dotajam filmēšanas uzdevumam, izvērtējot estētisko un māksliniecisko kadru kvalitāti.

24. Izveidot montāžas plānu un izvērtēt estētisko un māksliniecisko kadru kvalitāti atbilstoši filmēšanas uzdevumam.

25. Izvērtēt skaņas kvalitāti un izmantot nepieciešamās video un audio pēcapstrādes datorprogrammas, lai radītu augstvērtīgu audiovizuālu galaproduktu.

26. Izvērtēt izejmateriāla krāsas un pēc nepieciešamības veikt krāsu korekcijas, lai radītu augstvērtīgu audiovizuālu galaproduktu.

27. Organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vidi, lietot tehniku un individuālos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem.

28. Noteikt darba vides apstākļu kaitīgo ietekmi uz veselību un atbildīgi sniegt pirmo palīdzību.

29. Atbildīgi rīkoties ārkārtas situācijās, ievērojot ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības noteikumu prasības.

30. Veikt darba uzdevumus, atbildīgi ievērojot vides aizsardzības prasības.

31. Būt ieinteresētam notiekošajos procesos un efektīvi sadarboties ar filmēšanas komandu, citiem dienestiem un institūcijām, ievērojot profesionālo ētiku un pieklājību.

32. Rast piemērotāko risinājumu konfliktsituāciju gadījumā un atbildīgi novērst radušos konfliktsituāciju.

33. Sadarboties ar filmēšanas komandu, citiem dienestiem un institūcijām, lai nodrošinātu filmēšanas procesu atbilstoši darba uzdevumam.

34. Veikt darba uzdevumus, ievērojot prasības darba tiesisko attiecību jomā.

35. Sekot aktualitātēm nozares saistošajos normatīvajos aktos un orientēties tiesību normās, kas regulē autortiesības, lai saskaņotu darba uzdevumus ar autoru vai viņa pārstāvjiem.

36. Veikt darba uzdevumus atbilstoši uzņēmējdarbības principiem, orientējoties uz kopējā mērķa sasniegšanu.

37. Izveidot filmēšanas komandu, organizēt un vadīt iesaistīto darbinieku darbu, lai nodrošinātu filmēšanas procesu atbilstoši darba uzdevumam.

38. Atbildīgi veikt uzdevumu individuāli vai komandā, ievērojot noteiktos darba izpildes termiņus un kvalitātes prasības.

39. Plānot un pieņemt lēmumus savas profesionālās karjeras veidošanā.

40. Izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā (C1).

41. Mutiski un rakstiski sazināties divās svešvalodās (B1).

42. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai.

43. Veikt fizikālo lielumu aprēķinus, piemērojot matemātisko domāšanu.

Mācību programmas “VIDEO operators” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „VIDEO operators” mācībspēku sastāvs:

Konstantīns Ņedošīvins
Larisa Sumbajeva
Anatolijs Perlovs
Rolands Laķis
Mārtiņš Mežulis

Zoja Geraskina
Anna Bētiņa

Mācību programmas “VIDEO operators” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

  Programmas direktors

  Mārtiņš Mežulis

  Mob.tālr. +371 29548121

  E-pasta adrese:mezulis.martins@gmail.com

Citas programmas