Multimediju dizains
 • lv
 • ru

Porto

Multimediju dizains

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Multimediju dizains» ar kvalifikāciju:

►GRAFIKAS DIZAINERA ASISTENTS
►AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINERA ASISTENTS
►KOMUNIKĀCIJAS DIZAINERA ASISTENTS

GRAFIKAS DIZAINERA ASISTENTS 

Par programmu

 

Grafikas dizainera asistents izstrādā dizainu drukāto un digitālo mediju komunikācijai dažādos kanālos, iecer un veido zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veido plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. Var strādāt uzņēmumos, kas pārdod grafikas dizaina pakalpojumus, vai arī, kam nepieciešami vizuāli komunikācijas materiāli drukātā vai digitālā formā, un arī kā pašnodarbinātā persona grafikas dizaina jomā.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Tipigrāfika
 • Grafikas dizaina izmantošana vidē
 • Zīmēšana
 • Vizuālās identitātes izstrāde
 • Iepakojuma dizaina veidošana
 • Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Tēlu un vides skicēšana
 • Ilustrāciju veidošana
 • Informāciju un datu vizualizēšana
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana
 • Gleznošana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā
 • Kompozīcija
 • Dizaina procesi

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Analizēt grafikas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, ņemot vērā klienta/pasūtītāja ieceri.

2. Noskaidrot grafikas dizaina projekta mērķi.

3. Izpētīt grafikas dizaina projekta mērķauditoriju.

4. Izpētīt klienta/pasūtītāja un konkurentu piedāvātos produktus un pakalpojumus, to specifiku.

5. Apzināt grafikas dizaina projekta kultūrvēsturisko un estētisko kontekstu.

6. Apzināt grafikas dizaina projekta analogus.

7. Izveidot grafikas dizaina projekta koncepciju.

8. Izstrādāt grafikas dizaina skices.

9. Plānot grafikas dizaina projektu, nosakot nepieciešamos resursus un apzinot nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus.

10. Sagatavot grafikas dizaina projekta budžetu un laika grafiku, saskaņojot ar klientu/pasūtītāju komunikācijas dizaina projekta plānu.

11. Izstrādāt grafikas dizaina risinājumu.

12. Izvērtēt grafikas dizaina risinājuma atbilstību grafikas dizaina projekta mērķiem.

13. Izstrādāt grafikas dizaina projekta prototipu/pirmparaugu.

14. Sagatavot grafikas dizaina projektu atbilstoši tehniskajām prasībām.

15. Testēt grafikas dizaina saturu un prototipu/pirmparaugu.

16. Nodot grafikas dizaina projektu klientam/pasūtītājam un/vai ražotājam.

17. Veikt uzņēmējdarbību dizaina nozarē.

18. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

19. Ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus.

20. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības, izstrādājot komunikācijas dizaina projektus.

21. Sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās.

22. Sadarboties ar klientiem/pasūtītājiem un kolēģiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus un pielietojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.

23. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, lietojot dizaina nozares profesionālo terminoloģiju.

24. Pielietot matemātikas un dabas zinību pamatprincipus, veicot profesionālos pienākumus.

25. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādājot informāciju un aizpildot dokumentāciju.

26. Plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu dizaina nozares profesionālajā jomā.

AUDIOVIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS DIZAINERA ASISTENTS

Par programmu

Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents veido interneta lapu, mobilo aplikāciju, datorspēļu, projekciju, sociālo tīklu materiālu dizainus, izstrādā animācijas un modelē 3D objektus, ir apguvis foto un video tehnoloģijas un skaņu dizaina veidošanu, lai to pielietotu reklāmās un izklaides nozares projektos. Audiovizuālās komunikācijas dizainers ir radošs, inovatīvs, spēj komunicēt ar skatītāju vai produkta lietotāju ar dažādu izteiksmes līdzekļu palīdzību.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Aktuālo tehnoloģiju pielietošana video filmēšanā
 • Tīmekļu vietņu veidošana un uzturēšana
 • Animācijas projekta veidošana
 • Interaktīvās vides projektu veidošana
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Tēlu un vides skicēšana
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Skaņu dizaina veidošana
 • Animācijas veidošana
 • Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana
 • 3D modelēšana, vizualizēšana un animēšana
 • Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana
 • Tipografika
 • Zīmēšana
 • Gleznošana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā
 • Kompozīcija
 • Dizaina procesi

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 

1. Veidot animāciju.

2. Veidot videomateriālu atbilstoši audiovizuālā dizaina projektam.

3. Veidot videografiku audiovizuālā dizaina projektam.

4. Veidot audiovizuālā dizaina instalācijas.

5. Veidot digitālās 3D vides saturu.

6. Veidot interaktīvu audiovizuālā dizaina produktu virtuālajā vidē.

7. Veikt uzņēmējdarbību dizaina nozarē.

8. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

9. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības, izstrādājot dizaina projektus.

10. Sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās.

11. Sadarboties ar pasūtītājiem un kolēģiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus un pielietojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.

12. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, lietojot dizaina nozares profesionālo terminoloģiju.

13. Pielietot matemātikas un dabas zinības pamatprincipus, veicot profesionālos pienākumus.

14. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādājot informāciju un aizpildot dokumentāciju.

15. Plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu dizaina nozares profesionālajā jomā.

KOMUNIKĀCIJAS DIZAINERA ASISTENTS

Par programmu

 

Komunikācijas dizainera asistents kurš spēs izpildīt daļu no komunikācijas dizainera pienākumiem: veikt auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, komunikācijas dizaina risinājumu, resursu izpēti; skicēt, izgatavot un testēt prototipus/pirmparaugus, sagatavot komunikācijas dizaina projektu un piedalīties dizaina projekta īstenošanā un rezultātu prezentēšanā, kā arī spēs patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Reklāmas kampaņas veidošana
 • Komunikācijas dizaina elementu animēšana
 • Zimēšana
 • Gleznošana
 • Kompozīcija
 • Dizaina procēsi
 • Pašreklāmas veidošana un komunikācijas dizaina darbu prezentēšana
 • Komunikācijas dizaina projekta organizēšana un īstenošana
 • Uzņēmējdarbība dizaina
 • Informācijas un datu vizualizēšana
 • Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana
 • Komunikācijas dizaina vizuālā risinājuma izstrāde
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte
 • Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana
 • Kumunikācijas dizaina prototipēšana
 • Tēlu un vides skicēšana
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikācijas dizainā
 • Lietotāju pieredzes izpēte
 • Komunikācijas dizaina vēstījuma izstrāde

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Analizēt komunikācijas dizaina darba uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju, ņemot vērā klienta/ pasūtītāja ieceri.

2. Noskaidrot komunikācijas dizaina projekta mērķauditoriju.

3. Izpētīt klienta/pasūtītāja un konkurentu piedāvātos produktus un pakalpojumus, to specifiku.

4. Apzināt komunikācijas iespējas komunikācijas dizaina projektā.

5. Apzināt komunikācijas dizaina kultūrvēsturisko un estētisko fonu un elementu sistēmu.

6. Apzināt komunikācijas dizaina projekta analogus.

7. Plānot komunikācijas dizaina projektu, nosakot nepieciešamos resursus un apzinot nepieciešamos speciālistus un pakalpojumus.

8. Sagatavot komunikācijas dizaina projekta budžetu un laika grafiku, saskaņojot ar klientu/pasūtītāju komunikācijas dizaina projekta plānu.

9. Padziļināti izpētīt komunikācijas dizaina projekta mērķauditoriju.

10. Izvēlēties komunikācijas dizaina projekta mērķauditorijai atbilstošāko komunikācijas dizaina idejas risinājumu.

11. Piedalīties komunikācijas vēstījuma izstrādē.

12. Apzināt mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus komunikācijas dizaina izstrādē.

13. Izvērtēt komunikācijas dizaina risinājuma atbilstību komunikācijas dizaina projekta mērķiem.

14. Izstrādāt komunikācijas dizaina skices.

15. Pilnveidot izvēlēto komunikācijas dizaina skici saskaņā ar klienta/pasūtītāja vēlmēm/projekta vajadzībām.

16. Īstenot komunikācijas dizaina projektu, veidojot komunikācijas dizainu atbilstoši vēstījumam.

17. Veidot komunikācijas dizaina projekta prototipu/pirmparaugu.

18. Īstenot komunikācijas dizainu atbilstošajā medijā (digitālajā un analogajā).

19. Sagatavot komunikācijas dizaina projektu atbilstoši tehniskajām prasībām.

20. Testēt komunikācijas dizaina projekta prototipa/pirmparauga tehniskā un estētiskā risinājuma atbilstību komunikācijas dizaina projekta uzdevumiem.

21. Testēt komunikācijas dizaina projekta prototipa/pirmparauga atbilstību mērķauditorijai.

22. Pilnveidot komunikācijas dizaina projektu atbilstoši testa rezultātiem.

23. Iesniegt komunikācijas dizaina projektu vai īstenot galaproduktu.

24. Sagatavot komunikācijas dizaina projekta dokumentāciju un paraugus.

25. Veikt uzņēmējdarbību dizaina nozarē.

26. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

27. Ievērot sociālās un pilsoniskās atbildības principus.

28. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības, izstrādājot komunikācijas dizaina projektus.

29. Sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās.

30. Sadarboties ar klientiem/pasūtītājiem un kolēģiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus un pielietojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.

31. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, lietojot dizaina nozares profesionālo terminoloģiju.

32. Pielietot matemātikas un dabas zinību pamatprincipus, veicot profesionālos pienākumus.

33. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādājot informāciju un aizpildot dokumentāciju.

34. Plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu dizaina nozares profesionālajā jomā.

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – saimniecības darba organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – viesu ēdināšanas un apkalpošanas darba organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

  Programmas direktors

  Aivars Helde

  Mob.tālr. +371 27875716

  E-pasta adrese:awhelds1@inbox.lv

Citas programmas