Loģistika
 • lv
 • ru

Porto

Loģistika

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Loģistika»

Mācību programma “Telemehānika un loģistika” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Loģistikas darbinieks

Programmas mērķis nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi un sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa loģistikas darbinieku, kurš patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu. Programmas saturs veidots un aktualizēts atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" iestrādēm (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) un jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus Transporta un uzglabāšanas nozares speciālistus.

Mācību programmā “Loģistika” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Dabaszinības
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Literatūra
 • Sports
 • Izglītības programmas ietvaros vairāki moduļi, kas dažādo un veicina izglītojamo kompetences apgūšanu pēc modulārās apmācības principa:

 • Profesionālais saturs:
 • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2. līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.un 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.un 2.līmenis)

 • Profesionālo kompetenču mācību kursi:
 • 14 profesionālās kompetences mācību kursos. Pamatbloki:
 • Transporta loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi
 • Kravu pieņemšana, izvietošana noliktavā, identificēšana, sagatavošana pārvietošanai un to apstrāde, izsniegšana
 • Noliktavas uzskaite un apsekošana, transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana
 • Maršrutu plānošana kravu un pasažieru pārvadājumos
 • Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze
 • Ražošanas apgādes un sadales loģistika
 • Loģistikas darbinieka prakse

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Izglītības programmas “Telemehānika un loģistika” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo kompetenču kursu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par kursu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras. Aktīvi iesaistās uzņēmumu pārstāvji gan kā mācībapēks gan kā prakses darba audzinātāji.

Programmas „Telemehānika un loģistika” mācībspēku pamatsastāvs:

   Inese Ozola
   Anatolijs Perlovs
   Anda Piģēna
   Armen Gabrielyan
   Guna Martina
   Aleksandrs Sokolovs (firma Kreiss)
   Barba Girgensone
   Agita Kalneniece
   Oskars Liepa
   Tatjana Malahova

Izglītības programmas “Telemehānika un loģistika” ietvaros, izglītojamo praktiskās iemaņas un profesionālo kompetenci apgūst praktiskajās mācībās un praksēs, t,ska. kvalifikācijas praksē Latvijas vadošos loģistikas nozares uzņēmumos.

1.mācību gada prakse “Kravu identificēšana” (105 stundas);

2.mācību gada kvalifikācijas prakses 1.daļa “Kravu apstrāde” (140 stundas);

3.mācību gada kvalifikācijas prakse 2.daļa “Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos” (140 stundas);

4.mācību gada kvalifikācijas prakse 3.daļa “Sadales loģistika/ Maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos/ Dispečera darbs pasažieru pārvadājumos (40 stundas, pēc izvēles) un 4.daļa “Loģistikas darbinieka prakse” (640 stundas).

“Loģistikas darbinieka prakse” laikā izglītojamie komplektē portfolio un izstrādā praktisko individuālo uzdevumu.

IZGLĪTOJAMAIS SAŅEM APLIECĪBU PAR KATRA MODUĻA APGUVI UN NOSLĒGUMA PĀRBAUDES NOKĀRTOŠANU, KAS IR APLIECINĀJUMS KONKRĒTĀS KOMPETENCES IEGŪŠANAI UN SEVIS INTEGRĒŠANAI DARBA TIRGŪ!

  Programmas direktors

  Inese Ozola

  Mob.tālr. +371 26533238

  E-pasta adrese:ineseozola2@inbox.lv

Citas programmas