Loģistika
 • lv
 • ru

Porto

Loģistika

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Loģistika»

Mācību programma “Loģistika” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Loģistikas darbinieks

Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa profesionālu loģistikas darbinieku, kurš iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina to atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai, transportēšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; izvēlās piemērotu transporta līdzekli un transportēšanas veidu, seko līdzi kravas virzībai; pārzina bīstamo kravu transportēšanu.

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Noliktavām
 • Kravu zinībām
 • Transportu un pārvadājumiem, piegādes ķēdēm
 • Transporta loģistiku
 • Starptautisko tirdzniecību un muitu
 • Krājumu pārvaldi uz uzskaiti

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Loģistika” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Lietišķā saskarsme
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Loģistika un piegādes ķēdes
 • Kravu zinības
 • Transports un pārvadājumi
 • Mārketinga pamati
 • Noliktavas un termināļi
 • Starptautiskā tirdzniecība un muita
 • Transporta loģistika
 • Transporta ģeogrāfija
 • Elektroniskās komercijas pamati
 • Bīstamo kravu transportēšana
 • Grāmatvedības pamati
 • Krājumu pārvaldības pamati
 • Tiesību pamati
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Darba un vides aizsardzība
 • Profesionālās svešvalodas (franču un spāņu vai vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Loģistika” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Loģistika” mācībspēku sastāvs:

Aleksandrs Semešins
Anatolijs Perlovs
Armen Gabrielyan
Tatjana Malahova
Anda Piģēna
Inguna Zuševica

Inese Ozola
Ina Gudele

Mācību programmas “Loģistika” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Programmas direktors

Inese Ozola

Mob.tālr. +371 26533238

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas