Viesnīcu pakalpojumi
 • lv
 • ru

Porto

Viesnīcu pakalpojumi

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Viesnīcu pakalpojumi»

Mācību programma “Viesnīcu pakalpojumi” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.

Mācību programma izstrādāta tā, lai izglītojamie apgūtu viesmīlības nozares elementus, it īpaši viesnīcu darba organizācijas specifiku, tādejādi sagatavojot augsta līmeņa prasmīgus nozares speciālistus. Programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Tūrismu
 • Viesmīlību
 • Saimniecības darba organizāciju
 • Viesu apkalpošanu
 • Viesu uzņemšanas procesiem un specifiku
 • Bāra darba organizāciju
 • Uzskaiti un kalkulāciju
 • Viesnīcas darba vadību, mārketingu un uzņēmējdarbību nozarē

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Viesmīlības pakalpojumi” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Viesu uzņemšanas dienests
 • Saimniecības darba organizēšana
 • Viesu ēdināšana un apkalpošana
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas
 • Bāra darba organizēšana
 • Tūrisma ģeogrāfija un tūrisma veidi
 • Tūrisma ekonomika
 • Sanitārija un higiēna
 • Uzskaite un kalkulācija
 • Viesnīcu drošība
 • Pārtikas produktu zinības
 • Uzņēmējdarbība nozarē
 • Saskarsmes psiholoģija
 • Mārketings
 • Prezentēšanas prasmes
 • Globalizācija
 • Runas un kustību kultūra
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs:

Gaļina Prosvirova
Anatolijs Perlovs
Anda Piģēna
Armen Gabrielyan
Valērijs Zemļanovs
Tatjana Malahova
Jeļena Ļebedeva

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – saimniecības darba organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – viesu ēdināšanas un apkalpošanas darba organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Programmas direktors

Gaļina Prosvirova

Mob.tālr. +371 28816158

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas