Viesnīcu pakalpojumi
 • lv
 • ru

Porto

Viesnīcu pakalpojumi

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Viesnīcu pakalpojumi»

Mācību programma “Viesnīcu pakalpojumi” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Programmas  mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot viesmīlības pakalpojumu speciālistu, kurš plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Mācību programmā “Viesmīlības pakalpojumi” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis)
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
 • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
 • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
 • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
 • Konferenču un semināru apkalpošana
 • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse
 • Starpkultūru pakalpojumi
 • Telpu dizains un floristika
 • Aktivā tūrisma pakalpojumi
 • Viesu mērķu grupu apkalpošana

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1.Plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu.

2.Organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes.

3.Strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus.

4.Uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu.

5.Uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus.

6.Izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam.

7.Noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem.

8.Sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju.

9.Apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās, pilnveidot svešvalodu un profesionālās terminoloģijas lietošanu.

10.Ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.

11.Piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu, sadarbojoties ar kolēģiem, izvērtēt sava darba kvalitāti.

12.Tiekties uz kopīgu uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot profesionālās zināšanas, un sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem.

13.Izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehnikas zināšanas, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus.

14.Nodrošināt kontrolējošo valsts institūciju norādījumu izpildi.

15.Sniegt pirmo palīdzību atbilstoši nepieciešamībai.

16.Apgūt un pilnveidot jaunas racionālas profesionālas iemaņas, iepazīstoties ar jaunāko profesionālo literatūru un piedaloties pieredzes apmaiņas programmās.

17.Izprast un piemērot darba un vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Viesnīcu pakalpojumi” mācībspēku sastāvs:

Gaļina Prosvirova
Anatolijs Perlovs
Anda Piģēna
Armen Gabrielyan
Valērijs Zemļanovs
Tatjana Malahova
Jeļena Ļebedeva

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – saimniecības darba organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – viesu ēdināšanas un apkalpošanas darba organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

  Programmas direktors

  Gaļina Prosvirova

  Mob.tālr. +371 28816158

  E-pasta adrese:galina.p@inbox.lv

Citas programmas