Banku zinības un finanses
 • lv
 • ru

Porto

Banku zinības un finanses

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Banku zinības un finanses»

Mācību programma “Banku zinības un finanses” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Finanšu darbinieks

Finanšu darbinieks strādā finanšu iestādēs, t.i. kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finansu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskam personām, palīdz klientiem izvēlēties piemērotākos finanšu pakalpojumu veidus, veic to dokumentāro noformēšanu un uzskaiti.

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Grāmatvedību
 • Apdrošināšanu
 • Banku iestāžu darbību
 • Ekonomiku
 • Nodokļiem
 • Finanšu analīzi un risku administrēšanu

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Banku zinības un finanses” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Finanšu iestādes darbības pamati
 • Tiesību pamati un banku tiesības
 • Makro un mikroekomonika
 • Finanšu matemātikas un statistikas pamati
 • Uzņēmējdarbības un vadības pamati
 • Finanšu analīze un riski
 • Mārketings
 • Grāmatvedības pamati
 • Datorgrāmatvedība
 • Nodokļu sistēma
 • Apdrošināšana
 • Dokumentu pārvaldība
 • Psiholoģija, lietišķa saskarsme
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)
 • Lietišķā saskarsme
 • Finanšu iestāžu grāmatvedība un norēķinu pamati
 • Finanšu matemātika un statistika
 • Apdrošināšana
 • Vadības zinības
 • Darba un vides aizsardzība

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Banku zinības un finanses” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Banku zinības un finanses” mācībspēku sastāvs:

Andris Torgāns
Diāna Lopeta
Anatolijs Perlovs
Anda Piģēna
Armen Gabrielyan
Tatjana Malahova
Andžela Dubinska

Mācību programmas “Banku zinības un finanses” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – apdrošināšanas organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – grāmatvedības organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – finanšu iestādes organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Programmas direktors

Armen Gabrielyan

Mob.tālr. +371 29551451

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas