Interjera dizains
 • lv
 • ru

Porto

Interjera dizains

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Interjera dizains»

Mācību programma “Interjera dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Interjera dizainera asistents

Programmas  mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot interjera dizainera asistentu, kurš spēs analizēt interjera dizaina darba uzdevumu, veicot nepieciešamo izpētes darbu un izpētes rezultātu dokumentēšanu; izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus, telpiskās vizualizācijas, interjera projekta rasējumus; sagatavot dekoratīvās apdares materiālu, mēbeļu, aprīkojuma, iekārtu piedāvājumu; piedalīties interjera dizaina projekta īstenošanā, kā arī spēs patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās.

Mācību programmā “Interjera dizains” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Zīmēšana I
 • Kompozīcija
 • Gleznošana I
 • Dizaina procesi
 • Sabiedrība un Cilvēka drošība
 • Tehnisko rasējumu izstrāde
 • Interjera projektēšana vienai telpai
 • Zīmēšana II vides dizainā
 • Gleznošana II vides dizainā
 • Maketēšana un modelēšana materiālā
 • Grafikas dizaina paņēmienu lietošana vides dizainā
 • 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde digitālā vidē
 • Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides dizaināUzņēmējdarbība nozarē
 • Interjera projektēšana privātai telpu grupai
 • Aprites ekonomikas piemērošana vides dizainā
 • Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
 • Uzņēmējdarbība dizainā
 • Interjera dizainera asistenta darbu prakse
 • Skatlogu noformēšana
 • Darbs ar telpu apdares materiāliem

Programmas uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Analizēt interjera dizaina darba uzdevumu, salīdzinot pasūtītāja vēlmes ar interjera dizaina projekta izstrādes iespējām.

2. Veikt telpu izpēti un dokumentēt izpētes materiālus un telpas tehniskās īpatnības.

3. Analizēt interjera dizaina izstrādes iespējas, ņemot vērā interjera dizaina pasūtītāja vēlmes un vajadzības.

4. Izstrādāt interjera dizaina koncepcijas risinājumus un sagatavot interjera projekta ieceri.

5. Sagatavot interjera dizaina telpiskās vizualizācijas.

6. Izstrādāt interjera projekta rasējumus pilnā apjomā.

7. Sagatavot dekoratīvās apdares materiālu, aprīkojuma, iekārtu un to analogu piedāvājumu, atbilstoši projekta iecerei un tehniskajām prasībām.

8. Saskaņot interjera dizaina projektu, nepieciešamības gadījumā veicot tajā izmaiņas.

9. Piedalīties interjera dizaina projekta īstenošanā, veicot tā autoruzraudzību.

10. Apkopot interjera dizaina projekta dokumentāciju īstenošanas procesā un nodošanai arhīvā.

11. Veikt uzņēmējdarbību dizaina nozarē.

12. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

13. Ievērot darba un vides aizsardzības prasības, izstrādājot dizaina projektus.

14. Sniegt pirmo palīdzību un rīkoties ārkārtas situācijās.

15. Sadarboties ar pasūtītājiem un kolēģiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus un pielietojot pozitīvas saskarsmes paņēmienus.

16. Sazināties mutiski un rakstiski valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā, lietojot dizaina nozares profesionālo terminoloģiju.

17. Pielietot matemātikas un dabas zinības pamatprincipus, veicot profesionālos pienākumus.

18. Pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apstrādājot informāciju un aizpildot dokumentāciju.

19. Plānot un pieņemt pamatotus lēmumus par savas karjeras plānošanu dizaina nozares profesionālajā jomā.

Mācību programmas “Interjera dizains” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Interjera dizains” mācībspēku sastāvs:

Anna Bētiņa
Gaļina Dudčenko
Anatolijs Perlovs
Jeļena Janicka
Irina Sablinska
Anna Berezovska

Mācību programmas “Interjera dizains” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – zīmēšana, gleznošana. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – interjera projektēšana. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – dizainera asistenta darbs. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Mācību programmas sadarbības partneri un prakšu devēji:

 • SIA „MD Concept” – Vācu virtuvju un dizaina studija „Hacker”
 • SIA „De Haus” MC2 salons DeHaus
 • SIA „I.M.S.” salons Nest Studio (t.c. Spice)
 • SIA „Ex Animo” salons Nolte Kuchen
 • SIA „Lat Grand” salons Lat Grand
 • SIA „Studija Dekors”
 • SIA „Progress-projekts”
 • SIA „Jonika”
 • SIA „M.A.R.E. Dizain”
 • SIA „IN4DESIGN IDEAS”
 • Ārijas Vītiņas arhitekta privātprakse

Un citi uzņēmumi

Programmas direktors

Jeļena Janicka

Mob.tālr. +371 29462230

E-pasta adrese: jelena.janicka@riseba.lv

Citas programmas