Administratīvie pakalpojumi
 • lv
 • ru

Porto

Administratīvie pakalpojumi

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Administratīvie pakalpojumi»

Mācību programma “Administratīvie pakalpojumi” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Klientu apkalpošanas specialists

Programma izstrādāta tādā veidā, lai nodrošonātu iglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas mūsdienīgam biroja administratoram. Programma tiek regulāri aktualizēta, atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, padarot programmas absolventus par darba tirgū pieprasītiem speciālistiem

Programma balstīta uz biroja administratora/vadītāja darba pienākumu pildīšanas nepiciešamajām prasmēm.

Mācību programmas saturā integrēti vairāki moduļi, kas tiek pakāpeniski apgūti programmas laikā.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • Biroja darba organizācijas pamatnoteikumiem
 • Klientu apkalpošanas mākslu un tās tehnikām
 • Projektu administrēšanas aspektiem
 • Grāmatvedības organizāciju
 • Personāla pārvaldību
 • Dokumentu sastādīšanu, noformēšanu, pārvaldīšanu un arhivēšanu

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas 23 gadu pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Administratīvie pakalpojumi” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Krievu valoda (otrā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Politika un tiesības
 • Biroja darba organizēšana
 • Projektu administrēšana
 • Personāla vadības pamati
 • Dokimentu pārvaldība
 • Prezentēšanas prasmes
 • Klientu apkalpošana
 • Uzņēmējdarbība
 • Grāmatvedības pamati
 • Mārketings
 • Organizācijas psiholoģija
 • Tiesību zinātne
 • Elektroniskā komercija
 • Loģistikas pamati
 • Runas un kustību kultūra
 • Globalizācija
 • Profesionālā ētika un etiķete
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas, otrdienas un trešdienas – vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Administratīvie pakalpojumi” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Administratīvie pakalpojumi” mācībspēku sastāvs:

Tatjana Malahova
Valērijs Zemļanovs
Inese Ozola
Anda Piģēna
Andžela Dubinska
Armen Gabrielyan

Mācību programmas “Administratīvie pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Programmas direktors

Anatolijs Perlovs

Mob.tālr. +371 20332541

E-pasta adrese: [email protected]

Citas programmas