Komerczinības
 • lv
 • ru

Porto

Komerczinības

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Komerczinības» ar kvalifikāciju:

►MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS
►REKLĀMAS PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS
►RŪPNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS 

Par programmu

 

Programmas mērķis: sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā
 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Komercdarbinieka prakse

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.

2. Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.

3. Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.

4. Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.

5. Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.

6. Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.

7. Izveidot preču piegādātāju datubāzi.

8. Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.

9. Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.

10. Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.

11. Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.

12. Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.

13. Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.

14. Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.

15. Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas

16. Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības. 17. Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.

17. Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.

18. Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.

19. Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.

20. Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.

21. Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.

22. Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.

23. Veikt bezskaidras naudas norēķinus.

24. Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.

25. Novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.

26. Novērst ļaunprātīgu pircēju rīcību.

27. Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.

28. Strādāt komandā.

29. Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.

30. Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.

31. Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

32. Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.

33. Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus.

34. Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.

35. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

36. Pārvaldīt valsts valodu.

37. Pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

38. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

39. Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.

40. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

RŪPNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Par programmu

 

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot rūpniecības komercdarbinieku, kurš ir ražošanas uzņēmuma struktūrvienības darbinieks, kas nodarbojas ar ražošanai nepieciešamo izejvielu aprēķināšanu, plānošanu, sagādi un gatavās produkcijas pārdošanu un virzīšanu tirgū, izprot ražošanas procesu organizācijas pamatprincipus, veic ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Rūpniecības ražošanas procesu organizēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Rūpniecības komercdarbinieka prakse

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Piedalīties tirgus pētījumos, analizēt un interpretēt tos.

2. Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma un produkta konkurētspējas priekšrocības.

3. Noteikt uzņēmuma tirgus daļu, segmentēt to un noteikt mērķtirgu un produkta pozīciju tirgū.

4. Noteikt un izvērtēt saražotās produkcijas optimālos sadales kanālus.

5. Izprast un lietot uzņēmuma cenu stratēģiju.

6. Izstrādāt uzņēmuma produktiem atbilstošu politiku preču virzīšanai tirgū un veicināt uzņēmuma atpazīstamību.

7. Izstrādāt piedāvājumus iepirkumiem un pārdot uzņēmuma produkciju.

8. Aprēķināt ražošanai nepieciešamo izejvielu daudzumu.

9. Analizējot un izvērtējot ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādes avotus, izveidot piegādātāju datubāzi.

10. Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar kravas pārvadātāju ārpakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot šādu pakalpojumu kvalitāti.

11. Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar ražošanai nepieciešamo izejvielu sagādi un saražotās produkcijas piegādi.

12. Pieņemt, izsniegt un uzraudzīt materiālās vērtības, un veikt inventarizāciju.

13. Pārraudzīt materiālu pārvietošanas un uzglabāšanas noteikumu un termiņu ievērošanu.

14. Piedalīties jaunu produktu tehnoloģisko procesu izstrādē.

15. Noteikt un kontrolēt ražošanai nepieciešamo resursu izlietojumu.

16. Ievērot kvalitātes vadības standartus, kā arī piedalīties to izstrādē un ieviešanā

17. Veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, nodrošināt atgriezenisko saiti un sekot līdzi to līgumsaistību izpildei, ievērojot komercinformācijas konfidencialitāti.

18. Izstrādāt un demonstrēt klienta vajadzībām atbilstošu piedāvājumu un pārdot uzņēmuma gatavo produkciju.

19. Izveidot, atjaunināt un izmantot klientu datubāzi.

20. Izstrādāt darba plānu un grafikus.

21. Strādāt komandā.

22. Pārzināt uzņēmuma darba samaksas kārtību.

23. Sastādīt un noformēt līgumus un citus lietvedības dokumentus.

24. Analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.

25. Sniegt atskaites un citu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai.

26. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.

28. Sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

30. Ievērot darba aizsardzības noteikumus un higiēnas prasības.

31. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

32. Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

REKLĀMAS PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS

Par programmu

 

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

 • Latviešu valoda un Literatūra
 • Matemātika
 • Angļu valoda
 • Sports
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
 • Sociālās zinības un vēsture
 • Dabaszinības
 • Svešvaloda (krievu, vācu vai spāņu)
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Preču un pakalpojumu iepirkšana
 • Preču un pakalpojumu pārdošana
 • Preču uzskaite un dokumentēšana
 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde
 • Biroja darba nodrošināšana
 • Budžeta izstrāde un kontrolēšana
 • Tirgus un klienti
 • Biznesa plāna izstrāde
 • Reklāmas pakalpojumu organizēšana
 • Komercdarbība digitālā vidē
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 

1. Piedalīties tirgus pētījumos, analizēt tirgu un iegūtos datus, interpretēt un izmantot tos. 2. Izstrādāt reklāmas risinājumus produktu virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas politikai, kā arī veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.

2. Veidot uzņēmuma tēlu.

3. Piedalīties uzņēmuma cenu stratēģijas izstrādē.

4. Piedalīties uzņēmuma attīstības prognozēšanā un plānošanā, novērtējot un analizējot saimnieciskās darbības rezultātus.

5. Piedalīties priekšlikumu izstrādē uzņēmuma līdzdalībai iepirkumos.

6. Atrast, piesaistīt un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.

7. Segmentēt tirgu, noteikt mērķauditoriju un produkta/pakalpojuma pozīciju tirgū.

8. Izstrādāt un prezentēt klienta vajadzībām atbilstošu reklāmas risinājumu, veicot tirgus analīzi.

9. Izstrādāt uz noteiktu mērķi orientētu reklāmas risinājumu un tā budžetu, izvēloties pareizus komunikācijas kanālus.

10. Saskaņot klienta vēlmes attiecībā uz reklāmas risinājumu ar tehniskajām un finansiālajām iespējām.

11. Lietot jaunākās tehnoloģijas reklāmas jomā.

12. Pārzināt un novērtēt reklāmas risinājumu izstrādes un realizācijas procesā iesaistīto partneru sortimentu un sadarbības iespējas

13. Organizēt un vadīt reklāmas risinājuma izstrādes un realizācijas procesu, un izvērtēt iegūtos rezultātus.

14. Kontrolēt reklāmas risinājumu izstrādē un realizācijā iesaistīto partneru darba kvalitāti un darba izpildes termiņus.

15. Analizēt un izvērtēt savu un iesaistīto partneru darba rezultātus reklāmas risinājumu jomā.

16. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darba samaksas sistēmas uzlabošanai.

17. Sastādīt darba plānus un veidot darba grafikus.

18. Strādāt komandā un risināt konfliktsituācijas.

19. Ievērot vispārējās un profesionālās ētikas principus.

20. Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.

21. Lietot valsts valodu.

22. Sazināties vismaz vienā svešvalodā profesionālās saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā uz vismaz divās svešvalodās.

24. Ievērot darba aizsardzības noteikumus un higiēnas prasības.

25. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

26. Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

27. Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

Mācību programmas “Viesnīcu pakalpojumi” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – saimniecības darba organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – viesu ēdināšanas un apkalpošanas darba organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

  Programmas direktors

  Inese Ozola

  Mob.tālr. +371 26533238

  E-pasta adrese:ineseozola2@inbox.lv

Citas programmas